VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Studio MARLEN Kunžak, Lenka Jirušková, IČ: 01898400, se sídlem Malé Podolí 134, 378 62 Kunžak, provozovna: Hradecká 313, 378 62 Kunžak.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, Studio MARLEN Kunžak, Lenka Jirušková, IČ: 01898400 (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní, rekondiční a regenerační služby a spojené doplňkové služby na základě platného živnostenského oprávnění, praxe a řádných certifikátů těchto služeb.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.

2.3. Změna druhu objednané masáže

Nebude-li změna druhu masáže oznámena min. 24 hodin před objednaným termínem masáže, nebude akceptována.

2.4. Zkrácení masáže

Pokud si zákazník přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl závazně objednán, časový rozdíl nebude zákazníkovi nijak nahrazen ani kompenzován.

2.5. Zrušení objednávky

Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat maséra o této skutečnosti ihned, jak se o důvodu dozví. V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy či opakovaně zruší masáž těsně před příchodem, je povinen uhradit 100% z ušlého zisku, a může být pro další objednání služeb odmítnut ze strany provozovatele.

2.6. Předčasný příchod

Prostor masérny není přístupný v libovolnou dobu, služba je vždy sjednávána na objednaný čas. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž dříve než 5 min. před řádně sjednaným termínem.

2.7. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena služba bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje masáž z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen.

2.8. Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech: a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobemProvozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka.

2.9. Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se: a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem (obnažování, nedovolené doteky, slovní či tělesné vulgarismy a další).

2.10. Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor masérny. Poté je ale vyžadováno soukromí a doprovod musí odejít.

Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Prostor masérny není zařízen na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.11. Odchod

S ohledem na další příchozí klienty se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut po skončení masáže.

2.12. Osobní věci a cennosti

Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérně. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v místnosti se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do provozovny na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

2.13. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

2.14. Ceník masáží

Ceník masáží je zveřejněn na internetových stránkách www.studiomarlen.cz, případně k nahlédnutí v provozovně.

3. Reklamace služeb

3.1. Provozovatel neručí za splnění očekávání klienta.

3.2. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Objednání poukazu

Poukaz lze objednat osobně, telefonicky či e-mailem. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu zákazníka platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu. Úhrada poukazu může být provedena bankovním převodem či hotovostně v masérně. Po obdržení platby zákazník obdrží vyhotovený dárkový poukaz ve fyzické podobě nebo ve formátu .PDF na svoji e-mailovou adresu.Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta.

4.2. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednání služby pro ověření jeho platnosti.

4.3. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.4. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.5. Splatnost úhrady dárkového poukazu

Splatnost činí 10 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail zákazníka, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že zákazník objednávku stornoval.

4.6. Propadnutí dárkového poukazu

a) Nedostaví-li se zákazník bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

b) Zákazník je povinen se objednat nejpozději 1 měsíc před expirací poukazu. Nebude-li tento měsíční interval dodržen a nebude-li možné ze strany maséra nabídnout termín do data expirace, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

c) V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

5. Úhrada za masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti, zakoupeným dárkovým poukazem, či převodem na účet. Na poukázky a dárkové vouchery nelze vracet hotovost.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost

Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

Studio MARLEN, Lenka Jirušková, Malé Podolí 134, 378 62 Kunžak provozovna: Hradecká 313, 378 62 Kunžak, IČ: 01898400